събота, 19 януари 2008 г.

CALL / Покана за участие / МАЙ, 2008


Темата на фестивала 2008 е: САМ.
Индивидуални ритуали, жестове и
образи в епохата на информационното общество.

Приемат се само проекти в областта на:

перформаса
акцията,
хепъниннга,
боди арт,
ситуацията,
интерактивни и нови медии
new visual performance

Статични и кавалетни предложения няма да се разглеждат.
Моля изпращайте предложенията си на следните и-мейл асдреси:
ruenov@yahoo.com
yovopanchev@yahoo.com


САМ.
ИНДИВИДУАЛНИ РИТУАЛИ, ЖЕСТОВЕ И ОБРАЗИ
В ЕПОХАТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО.

В миналото имаше два начина човек да бъде сам. Когато потърси уединеността по собствен избор, за да се оттегли в себе си. Или когато самотата му бъде наложена от вън. Самотата по собствен избор обикновено е желана награда, удовлетворение, убежище. Наложената изолация е наказание, стигма и носи вътрешна драма.

В информационното общество ние условно казано никога „не сме сами” по принуда, защото по всяко време можем да контактуваме с цялото човечество. То, по технически причини, е на разположение. Старата групова или регионална обвързаност е замемена от възможностите в глобалния свят. Реалните връзки са заменени с вируални валенции. Мрежите ни свързват с всичко извън нас веднага и го превръщат в наше притежание и съдържание. Ние по принуда вече „не сме сами” и може би завигани сме наказани да не сме свободно сами. Обратно, връзката ни с целия външен свят ни прави все по-малко свързани сис себе сии чрез себе си с целия свят. Метафизичната цялост на човека в своя свят се оказва все по-непостижима. Никое средство в информационното общество не би могло да осъществи метафизичната заедност на индивида със света. В информационното общество нито страданието в името на заедността на Исус, нито просветлението чрез вглъбяване, пробуждането и същинската свързаност с всички възможни светове на Буда изглеждат възможни и валидни. Технически свързани ние изпадаме в невъзможността да сме заедно. Наистина, ние „не сме сами”, но не сме заедно.

През 2008 фестивалът Sofia Underground ще потърси опит в индивидуалното преживяване на тази ситуация. Темата на фестивала се определи като личната митология, индивидуални жестове, образи, ритуали, които представят човешкото състояние в епохата на информационното общество.


Руен Руенов.
Йово Панчев.ALONE.
INDIVIDUAL RITES, GESTURES AND IMAGES
IN THE AGE OF INFORMATION SOCIETY.

In the past there were two ways to be alone. When you seek the seclusion by your choice, as a way to dive back into oneself. And when loneliness is imposed to you from outside, from a different agent. The seclusion that one chooses is usually a rewarding experience, a satisfaction and a shelter. The one imposed bears the sense of a punishment, a stigma, the sense of an internal turmoil.

In the age of the information society one is “never alone” conditionally and by default, because we are in the possibility of perpetual contact with virtually the whole humanity. It is technically at our disposal. The ancient group or regional common engagement is exchanged with the possibilities of the global world. The authentic bounds have been exchanged by the virtual valences. The networks connect each and everyone of us with everything external to ourselves and immediately transform it into our possession and content. We are “not alone” compulsory and probably will remain punished, banned away from the possibility of freewill seclusion. The ties to the external world, distances us from ourselves and in this way again from the rest of the world. The metaphysical entity of the individual and his/her reality is becoming gradually harder to attain. There is no media present in the information society that could carry out or restore the metaphysical entity of the individual. In this context neither the suffering for the sake of coming together of Jesus, nor the enlightenment by introspection and revelation of the cosmic unity of all possible worlds of Buddha seem possible or valid. Technically bound we fall into the impossibility to be together. In fact, “we are not alone”, but we are not together either.

In the following 2008 the Sofia Underground Festival for performance art will seek to provoke the individual enactment and response to this situation. The theme of the festival has focused around the personal mythology, individual gestures, images, rituals that present the human condition in the age of the information society.

Ruen Ruenov.
Yovo Panchev.